Board Of Governors

President

 

Dr. R.V. Azad

Secretary General

  Dr. N.K. Pattnaik
Treasurer and Regional Vice President   Dr. Anshu Sahai
     
     

Zonal Vice Presidents

   
 

North

Dr. B. C. Bhatnagar

 

East

Dr. Nagendra Prashad

 

West

Dr. Y. K. Kalia (Jaipur)

 

South

Dr. Shreya Shah

     
     
Members:   Dr. Mahesh Punjabi (Kota)
    Dr. M.M. Shankarappa (Bangalore)
    Dr. Amulya Sahu (Mumbai)
    Dr. Narayan Bardoloi
    Dr. Prof. K. Sai Prakash (L. V. Prashad)
    Dr. B.N. Gupta (Dhanbad)
    Dr. Y.K. Mehandra
    Dr. Gyan Goyal
    Dr. B.P. Kashyap
    Dr. G. G. Anantharaja
    Dr. Rohit Prakash
    Dr. Pawan Goal
    Dr. K. Lal
    Dr. B. P. Kashyap
    Dr. N. D. Shahu